Склад кафедри

DC4CEF9B-FB6D-418C-B188-8D2C5030AE65
Капустян Антоніна Іванівна

Завідувачка кафедри, доцент

Капустян А.І. у 2005 р. здобула диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Технологія зберігання, консервування та переробки риби та морепродуктів» в Одеській національній академії харчових технологій.

У 2005 р. вступила до аспірантури ОНАХТ під керівництвом доктора технічних наук, професора, заслуженого діяча науки та техніки України Черно Наталії Кирилівни.

2011 р. – Капустян А.І. займає посаду асистента кафедри харчової хімії ОНАХТ.

У 2012 р. Антоніна Іванівна захистила кандидатську дисертацію «Технологія протеаз, іммобілізованих в хітозан-пектиновий комплекс» за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія та здобула ступінь кандидата наук.

2013 р. – Капустян А.І. отримала посаду старшого викладача кафедри харчової хімії ОНАХТ.

Із 2014 р. – Капустян А.І. відповідальний редактор науково-виробничого журналу «Харчова наука і технологія», що цитується у науковометричній базі Web of Science та належить до категорії «А» в переліку фахових видань України.

2016 р. – Антоніна Іванівна займає посаду доцента кафедри харчової хімії ОНАХТ

У 2017 р. Капустян А.І. вступила до докторантури, науковий консультант – професор Черно Н.К. Тема докторської дисертації «Наукові основи технологій функціональних імунотропних інгредієнтів та харчових продуктів на основі сполук бактеріального походження», спеціальність 03.00.20 – біотехнологія.

2018 р. – Капустян Антоніна Іванівна отримала вчене звання доцента.

2020 – Капустян А.І. посіла посаду завідувачки кафедри харчової хімії та експертизи ОНАХТ

Капустян Антоніна Іванівна викладає наступні дисципліни: «Харчова хімія» (СВО бакалавр, спеціальність 181-харчові технології), «Управління якістю та безпечністю харчової продукції» (СВО бакалавр, спеціальність 181-харчові технології; ОПП «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»), «Управління якістю продукції в галузі» (СВО магістр, спеціальність 181-харчові технології; ОПП «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»); є керівником курсових робіт з дисциплін «Управління якістю та безпечністю харчової продукції», «Технологічна експертиза виробницта харчової продукції», «Експертиза харчових продуктів»; керівник дипломних робіт СВО бакалавр та магістр ОПП «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»

Капустян А.І. має 87 публікацій, з них 78 – наукового та 9 – навчально-методичного характеру, в т.ч. 28 наукових публікацій в фахових видннях України, в тому числі 8 надруковано у виданнях, що цитуються в базах Scopus та Web of science, 10 патентів на корисну модель та 1 винахід.

Сфера наукових інтересів: біотехнологія; хімія природних сполук; харчова хімія; експертиза, стандартизація та сертифікація дієтичних добавок та функціональних харчових продуктів. Поточна наукова робота – дослідження питання біотрансформації полімерів рослинного та мікробіального походження, розроблення технологій дієтичних добавок та функціональних харчових інгредієнтів адаптогенної та імунотропної дії на основі продуктів деградації біополімерів та органічних комплексів есенціальних елементів.

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=a3wcohcAAAAJ&hl=ru

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0644-3959

Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/F-5386-2016

SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200944824

E-mail: fst.journal@ukr.net

Черно Наталія Кирилівна

Професор кафедри, д.т.н.,

лауріант Державної премії України в галузі науки і техніки

заслужений діяч науки та техніки України.

У 1968 р. Н. К. Черно закінчила хімічний факультет Одеського університету ім. І. І. Мечнікова за спеціальністю «Хімія», Кваліфікація – викладач хімії.

У 1979 р. Н. К. Черно захистила кандидатську дисертацію, а в 1990 р. докторську дисертацію «Харчові волокна: склад, властивості, технологія виробництва» та отримала науковий ступінь доктора технічних наук за двома спеціальностями 02.00.10 – біоорганічна хімія, хімія природних і біологічно активних речовин та 05.18.02 – технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів і комбікормів.

З 1989 – 2020 р. завідувач кафедрою харчової хімії та експертизи.

З 1991 – 2014 р. вона − науковий керівник проблемної науково − дослідницької лабораторії, з діяльністю якої нерозривно пов’язані досягнення колективу кафедри в галузі науки.

З 1992 р. Н. К. Черно отримала вчене звання професора кафедри органічної хімії (харчової хімії та експертизи).

З 1995 р. − член-кореспондент Академії технологічних наук України, член Ради ВАК України.

У 2002 р. професору Н.К. Черно за цикл наукових робіт «Наукові основи технології отримання рослинних біополімерних комплексів − харчових волокон і їх використання в лікувально-профілактичному харчуванні» була присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки та присуджено звання заслуженого діяча науки та техніки України.

Н.К. Черно відомий вчений в галузі хімії і технології природних сполук, створенні харчових та біологічно активних добавок. Під її керівництвом захищені 15 кандидатських і одна докторська дисертації.

Н.К. Черно має біля 1000 наукових робіт, в тому числі 3 монографій і отримано більше 50 патентів.

Н.К. Черно викладає наступні дисципліни: «Харчова хімія» (для бакалаврів спеціальності 241 «Готельна і ресторанна справа»); «Органічна хімія» (для бакалаврів спеціальності 181 «Харчові технології»);«Хімічний склад харчової продукції та сировини» (магістри спеціальності 181 «Харчові технології» ОПП «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції); «Структура та функції вуглеводів (для аспірантів спеціальності 162 «Біотехнологія»), «НДР» (для магістрів 181 «Харчові технології», ОПП «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції», керівник дипломних робіт магістрів ОПП «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції».

Постійно працює над підвищенням рівня своєї кваліфікації. З 05.02.2018 по 27.08.2018 рр. проходила стажування на ТОВ НВП «Аріадна», м. Одеса, вул. Моторна, 8а, стажування без відриву від основного місця роботи.

Сфера наукових інтересів: це широке коло проблем, пов’язаних з хімією природних сполук, їх будовою і властивостями, безпечністю, використанням цих сполук як компонентів харчових систем, створення на їх основі дієтичних добавок та харчових інгредієнтів оздоровчого спрямування, розроблення полісахаридних ентеросорбентів, та їх модифікованих поліфункціональних форм з розширеним спектром фізіологічних ефектів, наукове обґрунтування технологій таргетних нанобіоконיюгатів.

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=a3wcohcAAAAJ&hl=ru

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4851-1347

Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/F-5739-2016

SCOPUS: 

E-mail: cherno.onaft@gmail.com

Бельтюкова

Бельтюкова Світлана Вадимівна

Професор кафедри, д.х.н.

Доктор хімічних наук (1983р.), професор (1992р.). Закінчила Одеський інститут ім. І.І. Мечнікова.

З 1962р. – 1997р. працювала у Фізіко-хімічному  інституті НАН України (м. Одеса).

З 1997р. – 2015р. завідувала кафедрою аналітичної хімії ОНАХТ, з 2015р. по теперішний час професор кафедри харчової хімії та експертизи ОНАХТ.

Автор понад 400 наукових праць, з них 4 монографії, біля 200 статей у наукових  союзних, українських і провідних іноземних виданнях і понад 60 авторських свідоцтв СССР та патентів України.

С. В. Бельтюкова викладає дисципліни: «Аналітична хімія»; «Інструментальні методи наукових досліджень»; «Методи контролю якості харчових продуктів»; «Хімічні та біологічні сенсори».

Наукові інтереси: використання люмінесцентних лантанідних сенсорних систем в контролі якості та експертизі харчових продуктів.

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=3A978RcAAAAJ

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2784-6095

Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/F-5505-2016

SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603939604

DSC_0428

Малинка Олена Валентинівна

Доцент кафедри, к. х. н.

Викладає наступні дисципліни: «Загальна та неорганічна хімія», «Аналітична хімія» (СВО бакалавр, спеціальність 181-харчові технології), «Експертиза харчових продуктів» (СВО магістр, спеціальність 181-харчові технології; ОПП «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»), є керівником курсових робіт з дисциплін «Управління якістю та безпечністю харчової продукції», «Технологічна експертиза виробництва харчової продукції», «Експертиза харчових продуктів»; керівник дипломних робіт СВО бакалавр та магістр ОПП «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»

Науковий здобуток Малинки О.В. становить 190 наукових  праць, серед яких підручник «Основи хімії та методи аналізу харчової продукції», а також  7 патентів України на корисну модель, індекс Хірша Малинки О.В. дорівнює 5.

Малинка О.В. пройшла стажування у Фізико-хімічному інституті ім. О.В. Богатського НАН України та на ТОВ «ГОРМОЛЗАВОД №1» м. Одеса.

Сфера наукових інтересів: аналітична хімія; спектроскопія комплексних сполук іонів лантанідів, інструментальні методи наукових дослідженьекспертиза харчових продуктів.

Google Scholar: http://scholar.google.com.ua/citations?user=bTIbp54AAAAJ&hl=ru

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8894-6575

Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/F-5744-2016

SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6508358862

E-mail: onahtan@ukr.net

DSC_0483

Озоліна Софія Олександрівна

Доцент кафедри, к. х. н.

Озоліна С.О. закінчила Одеський технологічний інститут харчової промисловості в 1972 р. і отримала диплом з відзнакою з присвоєнням кваліфікації інженер-хімік, технолог.

В тому ж році вступила до аспірантури під керівництвом доктора хімічних наук, професора Дудкіна М.С.

В 1982 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Хімічний склад, будова і властивості полісахаридів гречки» за спеціальністю 02.00.10 – біоорганічна хімія, хімія природних і фізіологічно активних речовин та здобула ступінь кандидата хімічних наук.

З 1979р. Озоліна С.О. працювала асистентом кафедри органічної хімії ОТІПП, з 1987 р. – доцентом тієї ж кафедри. В 1989 р. вона здобула вчене звання доцента.

В 2019 р. пройшла стажування на ТОВ НВП «Аріадна» за темою «Методологічні підходи щодо створення дієтичних добавок».

Озоліна С.О. має понад 200 наукових праць, з них 3 – що цитуються у науковій базі Scopus, ще 3 – в науковій базі Web of Science.

Сфера наукових інтересів: дієтичні добавки і фізіологічно-функціональні інгредієнти на основі  полісахаридів; спрямована модифікація властивостей природних сполук; цільова доставка біологічно активних сполук в органи-мішені.

Викладає наступні дисципліни: «Методологія наукових досліджень» (СВО магістр, спеціальність, 181-харчові технології; ОПП «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»), «Органічна хімія» і «Харчова хімія» (СВО бакалавр, спеціальність 181-харчові технології),  є керівником курсових робіт з дисципліни «Експертиза харчових продуктів»; керівник дипломних робіт СВО бакалавр та магістр ОПП «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=0nB2x9wAAAAJ&hl=ru

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2521-5182

SCOPUS:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=16454168700

Email: os.sof.al@gmail.com

DSC_05841ф

 Антіпіна Олена Олексіївна

Доцент кафедри, к.т.н.

У 1983 р. здобула вищу освіту у Одеському політехнічному інституті за спеціальністю «Технологія основного органічного і нафтохімічного синтезу».

У 1995. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Розробка хіміко-технологічних основ одержання харчового білку та волокон з вторинних зернових ресурсів»за спеціальністю 05.18.13 – Технологія консервованих харчових продуктів(науковий керівник д.т.н. Дудкін М.С.).

У 2009 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри харчової хімії

Викладає наступні дисципліни: СВО бакалаврденної та заочної форми навчання«Загальна та неорганічна хімія»; «Органічна хімія»; «Харчова хімія»; «Ідентифікація і методи виявлення фальсифікації харчової продукції»;є керівником курсових робіт з дисциплін «Управління якості та безпечності харчової продукції», «Технологічна експертиза виробництва харчових продуктів», «Експертиза харчових продуктів»; керівник дипломних робітздобувачів СВО бакалавр та магістр ОПП «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»

Антіпіна О.О. має понад 60 наукових та науково-методичних публікацій, в т.ч. у виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, виступає співавтором підручника «Основи хімії та методи аналізу харчової продукції» та навчального посібника «Органічна хімія».

Сфера наукових інтересів: Біополімери харчової сировини та продуктів. Питання ідентифікації та фальсифікації харчової продукції.

Пройшла стажування та підвищила кваліфікацію:

  • у 2018 р. в науково-дослідномуінституті ОНАХТ за програмою „Сенсорний аналіз харчових продуктів”;
  • у 202о ПрАТ «Одесавинпром» м. Одеса.

Google Scholar:http://scholar.google.com.ua/citations?user=qLZ4p3EAAAAJ&hl=ru

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6633-5178

Researcher ID:http://www.researcherid.com/rid/F-5501-2016

E-mail:antipina.onaft@gmail.com

DSC_0462

Гураль Лариса Сергіївна

Доцент кафедри, к.т.н.

2001 р. – здобула дипломом спеціаліста за спеціальністю «Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів» в Одеській державній академії харчових технологій. Після отримання вищої освіти вступила до аспірантури ОДАХТ під керівництвом доктора технічних наук, професора, заслуженого діяча науки та техніки України Черно Н. К.

2008 р. – захистила кандидатську дисертацію «Технологія отримання біологічно активних речовин із ракоподібних» за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія в ОНАХТ та здобула науковий ступінь кандидата технічних наук.

2007-2012 рр.. – працювала асистентом на кафедрі органічної хімії ОНАХТ (до 2008 р.), згодом перейменованої на кафедру харчової хімії.

З 2012 р. по теперішній час обіймає посаду доцента кафедри.

2013-2015 рр.. – виконувала обов’язки заступника декана факультету Технології вина та нанобіотехнологійОНАХТ(до 25.05.2015 р. факультет Технології вина, консервованих продуктів і товарознавства).

2016 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри харчової хімії ОНАХТ.

Гураль Л. С. викладає наступні дисципліни: «Біологічно активні сполуки», «Хімія смаку, запаху, кольору», «Технологічна експертиза виробництва харчової продукції» для студентів СВО «Бакалавр», спеціальності 181 «Харчові технології», ОПП«Технологічна експертиза та безпека  харчової продукції»; є керівником курсових робіт студентів з дисциплін «Управління якістю та безпечністю харчової продукції» і «Технологічна експертиза виробництва харчової продукції» (СВО «Бакалавр»), «Експертиза харчових продуктів» (СВО «Магістр»); є керівником кваліфікаційних робіт бакалаврів і магістрів за ОПП «Технологічна експертиза та безпека  харчової продукції»; є членом екзаменаційної комісії з захисту кваліфікаційних робіт за ОПП «Технологічна експертиза та безпека  харчової продукції».

З 2009 р. до 2011 р. підвищувала кваліфікаційний рівеньбез відриву від основного місця роботи в ОНАХТ у «Школі педагогічної майстерності», з 2012 р. по 2013 р. – в Одеському національному університеті ім. І. І. Мечникова на кафедрі органічної хімії, у 2018 р. – в ТОВ НВП «Аріадна». Упродовж 2019-2020 рр. підвищила свою компетенцію на вебінарах і онлайн-тренінгах з питань безпечності харчових продуктів.

Гураль Л. С. на кафедрі керує студентським науковим гуртком. Є відповідальною за практику студентів на кафедрі за ОПП «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції».

Гураль Л. С. має 108 публікацій, з них 81 – наукового та 19 – навчально-методичного характеру, в т.ч. 31 наукових публікацій у фахових виданнях Україниі провідних іноземних виданнях, в тому числі 2 надруковано у виданнях, що цитуються в базах Scopus і Web of science, 8 патентів на корисну модель.

Сфера наукових інтересів: хімія природних сполук, полісахариди, біотехнологія, модифікація біологічно активних сполук як спосіб підвищення їх фізіологічної активності та біодоступності, створення фізіологічно-активних харчових нанокомпозитів на основі біомолекул, дієтичні добавки та фізіологічно-функціональні інгредієнти, технологічна експертиза процесів виробництва нових харчових продуктів та інгредієнтів.

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=nQxmqCcAAAAJ&hl=ru&authuser=1

ORCID:  http://orcid.org/0000-0002-0233-8473

Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/F-4829-2016

 SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193445990

E-mail: gural.onaft@gmail.com

DSC_0554

Шарахматова Тетяна Євгенівна

Доцент кафедри, к.т.н.

Шарахматова Т.Є. у 1990 р. здобула диплом спеціаліста за спеціальністю «Технологіямолока та молочних продуктів» в Одеському технологічному інституті харчової промисловості ім. М.В.Ломоносова і отримала кваліфікацію інженера-технолога.

У 1990 р. вступила до аспірантури ОТІХП ім. М. В. Ломоносова під керівництвом доктора технічних наук, професора, заслуженого діяча науки та техніки України Чагаровського Олександра Петровича.

У 1993 р. Тетяна Євгенівна захистила кандидатську дисертацію на тему «Технологія питного молока геродієтичного призначення» заспеціальністю05.18.04 – технологія м’ясних, молочних і рибних продуктів та здобула ступінь кандидата наук.

З 1993 р. – Шарахматова Т.Є. займала посаду асистента кафедри технології молока та сушіння харчових продуктів ОТІХП ім. М.В.Ломоносова.

2002 р. – Шарахматова Т.Є. отримала вчене звання доцента і переведена на посаду доцента кафедри технології молока та сушіння харчових продуктів.

З 2013 р. – Шарахматова Т.Є. займає посаду декана факультету Технології та товарознавства харчових продуктів і продовольчого бізнесу.

2014 р – Під керівництвом Шарахматової Т.Є. на факультеті було ліцензовано спеціальність Технологічна експертиза та безпека харчової продукції. Випусковою кафедрою за цією спеціальністю є кафедра Харчової хімії та експертизи.

2018 р. – Тетяна Євгенівна займає посаду доцента кафедри харчової хімії та експертизи ОНАХТ за сумісництвом.

Шарахматова Тетяна Євгенівна викладає наступні дисципліни: «Технології харчових виробництв» (СВО бакалавр, спеціальність 181-Харчові технології); «Проектування підприємств харчової галузі» (СВО бакалавр, спеціальність 181- Харчові технології, ОПП «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»); керівник курсових робіт і дипломних робіт СВО бакалавр та магістр ОПП «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»

Шарахматова Т.Є. має 102 публікації, з них 70 – наукового та 10 – навчально-методичного характеру, в т.ч. 32 наукових публікацій в фахових виданнях України, в тому числі 5 надруковано у виданнях, що цитуються в базах Scopus та Webofscience, 6 патентів на корисну модель та 1 винахід.

Сфера наукових інтересів: харчова технологія; розробка технології морозива спеціального призначення; експертиза молочних і молоковмісних продуктів.

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Pg6uGMkAAAAJ&hl=ru

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6080-6995

Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/E-8343-2016

E-mail: sharahmatova@ukr.net

Вікуль Світлана Іванівна

доцент кафедри, к.т.н.

У 1987 р. Вікуль С.І. здобула вищу освіту у Одеському технологічному інституті харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова, за спеціальністю «Технологія та переробка зерна».

У 1995. Світлана Іванівна захистила кандидатську дисертацію на тему: «Технологія ультрафільтрації плодово-ягідних соків, збагачених біополімерами»за спеціальністю  05.18.13 – технологія консервованих харчових продуктів(науковий керівник д.х.н. Жеребін Ю.Л.).

У 2013 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри хімії та безпеки харчових продуктів

Викладає наступні дисципліни: «Загальна та неорганічна хімія» денна та заочна форми навчання, «Аналітична хімія» (СВО бакалавр, спеціальність 181-харчові технології), «Інструментальні методи дослідження» (СВО магістр, спеціальність 181-харчові технології, є керівником курсових робіт з дисциплін «Управління якості та безпечності харчової продукції», «Технологічна експертиза виробництва харчових продуктів», «Експертиза харчових продуктів»; керівник дипломних робіт СВО бакалавр та магістр ОПП «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»

Вікуль С.І. має 140 публікацій: в тому числі 5 наукових публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus (3) та WebofScience (2), 20 наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, 2 науково-популярні  публікації з наукової та професійною тематикою, тези доповідей на науково-практичних конференціях, 2 патенту на винахід та 30 патентів на корисну модель, 3 колективні монографії, 1 підручник «Основи хімії та методи аналізу харчової продукції», індекс Хірша дорівнює 5.

Сфера наукових інтересів: Антиоксиданти. Сумарна антиоксидантна та біологічна активності, технологічна експертиза виробництва харчової продукції, методи ідентифікаціїнебезпечнихчинників при виробництвіхарчовихпродуктів.

Вікуль С.І. пройшла стажування та підвищила кваліфікацію:

– міжнародне стажуванняу Технічному університеті Лодзі (Республіка Польща) в період з 18 лютого 2017 р. по 26 лютого 2017 р.;

– в науково-дослідному інституті ОНАХТ за програмою „Сенсорний аналіз харчових продуктів” з 13 лютого 2018 р. по 28 лютого 2018 р. (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 080472)

–  у 2021 ТОВ «ГОРМОЛЗАВОД №1» м. Одеса.

Google Scholar: http://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=Rc93NGsAAAAJ

ORCID:http://orcid.org/0000-0002-6753-5769

Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/F-4466-2016

SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57163835700

E-mail: vizaj_vik@ukr.net

DSC_0440

Науменко Кристина Ігорівна (до 01.10.2015 р. Шапкіна К.І.)

Доцент кафедри, к.т.н.

У 2010 році К.І. Науменко закінчила магістратуру Одеської національної академії харчових технології з відзнакою та отримала кваліфікацію магістра з технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення.

У 2010 р. вступила до аспірантури ОНАХТ під керівництво доктора технічних наук, професора, заслуженого діяча науки та техніки України Черно Наталії Кирилівни.

У 2014 р. К.І. Науменко захистила дисертацію за темою «Розробка технології препаратів β-глюкану дріжджів Saccharomyces сerevisiae» та здобула науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія. Диплом ДК № 023098.

З 2014 р. К.І. Науменко прийнята на посаду асистента кафедри харчової хімії. А з 2016 року працювала на посаді старшого викладача тієї ж кафедри.

У 2018 р. К.І. Науменко обрана на посаду доцента кафедри харчової хімії та експертизи.

З 03.04.2016 р. – 01.02.2018 р. виконувала обов’язки вченого секретарем Вченої Ради факультету ТЗХКВКіБ, а з 03.03.2018 р. є секретарем Вченої ради факультету ТтаТХПіПБ.

З 14 вересня по 09 жовтня 2020 р. К.І. Науменко проходила (120 годин) он-лайн стажування на базі Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie “New and innovative teaching methods”.

У жовтні 2020 р. отримала сертифікат, який підтверджує володіння англійською мовою на рівні Upper Intermediate.

У лютому 2021 р. К.І. Науменко отримала вчене звання доцента кафедри харчової хімії та експертизи.

У 2019 р. К.І. Науменко проходила стажування на підприємстві ТОВ НВП «Аріадна», м. Одеса, з темою «Акредитація випробувальних лабораторій та сертифікаційні випробування».

Науменко Кристина Ігорівна викладає наступні дисципліни: «Харчова хімія» (для бакалаврів спеціальності 241 «Готельна і ресторанна справа»);, «Основи хімії та фізіологічні аспекти якості харчових продуктів» (для бакалаврів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність», «Основи наукових досліджень» (для бакалаврів спеціальності 181 «Харчові технології» за освітньо-професійною програмою «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»), «Акредитація випробувальних лабораторій та сертифікація випробувань» (для магістрів спеціальності 181 «Харчові технології» за освітньо-професійною програмою «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції») та є керівником курсових робіт з дисциплін: «Експертиза харчових продуктів», «Управління якістю та безпечністю харчових продуктів», «Технологічна експертиза виробництва  харчової продукції» для студентів денної та заочної форм навчання для спеціальності 181 «Харчові технології» за освітньо-професійною програмою «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції», є керівником практики для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» за освітньо-професійною програмою «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» та виконує керівництво дипломними проектами бакалаврів, кваліфікаційними роботами магістрів факультету технології та товарознавства харчових продуктів і продовольчого бізнесу денної та заочної форм навчання (спеціальність181 «Харчові технології», освітньо-професійна програма «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»).

К.І. Науменко має 62 публікації, з них 52 наукового та 10 навчально-методичного характеру, у тому числі 13 наукових праць опубліковано у провідних вітчизняних та іноземних виданнях.

Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 42 праці, з них – 32 наукові праці та 10 навчально-методичного характеру, у т.ч. 1 стаття входить до наукометричної бази Scopus, 8 публікацій у періодичних фахових виданнях, з яких 2 публікації у виданнях, що входять до наукометричної бази Web of Science.

Сфера наукових інтересів: біополімери, функціонально-фізіологічні інгредієнти, полісахариди в нанобіотехнологіях, технологічна експертиза виробництва харчових продуктів.

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=RCnHao4AAAAJ&hl=ru

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9844-9938

Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/F-2769-2016

SCOPUS:  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=57197806789&zone=

E-mail: shapkinak@gmail.com

DSC_0457

Степанова Ганна Олексіївна

Старший викладач кафедри, к.х.н.

У 2004 році Г.О. Степанова закінчила магістратуру Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова та отримала кваліфікацію магістра за спеціальністю «Хімія»

З 2004 р. інженер кафедри Аналітичної хімії ОНАХТ

З 2005 р. асистент тієї ж кафедри

З 2006 – 2007 рр. інженер Центра Громадських звʼязків

З 2007 – 2010 рр. навчання в аспірантурі ОНАХТ під керівництвом доктора хімічних наук, професора, С.В. Бельтюкової

У 2013 р. захистила дисертацію за спеціальністю 02.00.02 – аналітична хімія, тема дисертації:«Сорбційно-люмінесцентне визначення полі фенольних сполук у харчових продуктах, рослинній сировині та фармацевтичних препаратах»

З 2013 р. асистент кафедри Технології питної води

З 2020 р. по сьогодні займає посаду старшого викладача кафедри Харчової хімії та Експертизи

Степанова Г.О. відповідає за міжнародну діяльність кафедри та участь студентів у всеукраїнських і міжнародних наукових заходах (конференціях, форумах, конкурсах, виставках тощо)

Степанова Ганна Олексіївна викладає наступні дисципліни: «Харчова хімія» (для бакалаврів спеціальності 181 «Харчові технології»), «Органічна хімія» (для бакалаврів спеціальності 181 «Харчові технології»), «Аналітична хімія» (для бакалавр, спеціальність 181 «Харчові технології»).

Г.О. Степанова має 46 публікації, з них 44  – наукового та 4 – навчально-методичного характеру, 1 монографію, 9 патентів України на корисну модель.

Сфера наукових інтересів: розробка оптичних сенсорних систем для визначення якості і безпеки харчових продуктів. В рамках цього напряму розробка методик визначення біологічно-активних речовин і антиоксидантів в харчових продуктах та у рослинній сировині. Також проводиться пошук нових аналітичних форм для визначення біологічно активних аніонів у харчових продуктах.

Google Scholar:

ORCID: 

Researcher ID:

SCOPUS: 

E-mail: bychkovaab@gmail.com