Історія кафедри

Кафедра харчової хімії та експертизи − одна з провідних кафедр академії

 

Історія кафедри бере свій початок з 1937 року, коли була створена кафедра органічної хімії. Кафедру очолив випускник Новоросійського університету,  доктор хімічних наук професор Іван Густавович Шеттле (завідувач  кафедри з 1937 по 1941 р.)− учень відомого хіміка − органіка П. І. Петренка-Критченка.

До 1941 року на кафедрі працювали П. В. Попов, М. М. Фукс, Т. Л. Бурлака, І.І. Ленарський. Були виконані  дослідження, присвячені вивченню реакції етерифікації вуглеводів. В 1938 р. проф. І.Г. Шеттле опублікував монографію «Хімія лігніну».

На період роботи в Ташкенті усі хімічні кафедри були об’єднані в єдину кафедру хімії, завідувачем якої був  призначений професор Сергій Абрамович Глікман.

 Після повернення інституту з евакуації кафедра органічної хімії була відновлена. Завідувачем  кафедри була кандидат хімічних наук, доцент В.В. Степанова, а з 1947 р. завідувачем кафедри стає доцент Іван Іванович Ленарський. У 1952 р. він захистив докторську дисертацію на тему: ” Хімічні зміни при термічній обробці зерна”.

     Ленарський

Доцент Іван Іванович Ленарський − завідувач  кафедри з 1947 по 1954 р.

У 1954 р. кафедру органічної хімії очолив доцент Мар Сергійович Дудкін, який працював на кафедрі з 1952 р. У 1963 р. у відділенні хімічних і геологічних наук АН Латвійської РСР він захистив докторську дисертацію, яка була присвячена дослідженню хімічного складу, будови, властивостей полісахаридів і використанню відходів переробки зерна. В січні 1965 р. йому було  присуджено вчений ступінь доктора хімічних наук, а через рік він був затверджений у вченому званні професора по кафедрі органічна хімія.

Дудкин-фото

Професор Мар Сергійович Дудкін  − завідувач кафедри з 1954 по 1989 р.

Під його керівництвом сформувався колектив кваліфікованих викладачів і наукових співробітників, що незабаром завоював авторитет як в самому інституті, так і за його межами. Значно був збільшений штат.

У 60-70 рр. на кафедрі працювали доценти О.І. Медведєва, Н.С. Скорнякова, В.Є. Старичкова, І.В. Арешидзе, І.С. Журавльова, асистент Л.П. Воєцька. О.І. Медведєва, яка займалася вивченням і використанням водоростей,  захистила кандидатську, а потім і докторську дисертації.

У 70-80-і рр. кафедра поповнюється новими кадрами: Н.К. Черно, П.М. Дарманьяном, випускниками Одеського технологічного інституту харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова – А.Т. Безусовим, Л.В. Капрельянцем, Л.В. Сердюк, С.О. Озоліною, Н.О. Денісюк, які стажувалися в університетах і провідних науково − дослідницьких інститутах країни.

Колектив кафедри у 1975 р.

Колектив кафедри органічної хімії у 1975 р.

Верхній ряд зліва направо: інж. В.М. Худякова, І.В.Гудей, Є.В Лобанова., Р.М. Нестеренко, асистент П.М.Дарманьян, інж. Л.І.Мильнікова, асистент Н.К.Черно, інж. Л.В Тарахтій, В.Є. Арнаутова, асистент С.О.Озоліна, інж. В.В Галкина. і І.Г Архіпова.

Нижній ряд зліва направо: асистент Л.В. Капрельянц, доценти І.С Казанская., І.В. Арешидзе, професор М.С Дудкін., асистент Л.В Воецька., інж. А.Т. Пронякова, асистент А.Т. Безусов.

Основним напрямом науково – дослідницьких робіт цього часу стають дослідження хімії рослинної сировини і створення наукових основ її переробки в кормові і харчові продукти.

Видається ряд робіт, пов’язаних з комплексною переробкою сировини і створенням технологій виробництва нових кормових продуктів: “Замінники кормового протеїну”, “Виробництво і використання замінника кормового протеїну”, “Карбамід і його використання в комбікормах”. У 1986 р. вийшла монографія М. С. Дудкіна “Хімічні методи підвищення якості кормів і комбікормів”.

В цей час на кафедрі успішно розвиваються дослідження в області структурної хімії полісахаридів. Вивченню будови біополімерних комплексів, культурних і дикорослих трав присвячені дисертаційні роботи Є.І. Козареза, Н.К. Черно, А.Т. Безусова, Л.В. Капрельянца, С.О. Озоліної, Н.О. Денісюк, Г.Д. Лукіної. Багаторічні дослідження, виконані на кафедрі, дозволили сформулювати ряд фундаментальних положень в області хімії полісахаридів. У 1989р. на базі кафедри була проведена Всесоюзна конференція з хімії і використання геміцелюлоз.

З середини 80-х років почали розвиватися дослідження хімії і технології харчових волокон. Кафедра органічної хімії однією з перших в країні почала займатися проблемами виділення, вивчення і використання харчових волокон в лікувально − профілактичному харчуванні.

Створена  проф. М.С. Дудкіним наукова школа хімії вуглеводів рослинної сировини і технології  її переробки в нові кормові і харчові продукти, внесла вагомий внесок в розвиток хімії їжі і кормів. У рамках школи Мар Сергійович підготував 27 кандидатів наук, консультував 5 докторантів.

Новий етап в розвитку кафедри пов’язаний з Наталією Кирилівною Черно, яка в 1989г. стала завідувачем кафедри.

imgonline-com-ua-Compressed-6lg21Qkdfg

Проф. Наталія Кирилівна Черно, д.техн.н., чл.-корр. АТНУ,  «Заслужений діяч науки України»,  завідувач кафедри харчової хімії та експертизи з 1989 – 2020 р.

Н. К. Черно закінчила хімічний факультет Одеського університету ім. І. І. Мечнікова, в 1979 р. захистила кандидатську дисертацію, а в 1990 р. докторську дисертацію «Харчові волокна: склад, властивості, технологія виробництва».

З 1991 р. вона − науковий керівник проблемної науково − дослідницької лабораторії, з діяльністю якої нерозривно пов’язані досягнення колективу кафедри в галузі науки. З 1992 р. Н. К. Черно − професор, а з 1995 р. − член-кореспондент Академії технологічних наук України.

Н.К. Черно відомий вчений в галузі хімії і технології природних сполук, створенні харчових та біологічно активних добавок. Під її керівництвом захищені 15 кандидатських і одна докторська дисертації.

Розвиваються дослідження  в області хімії і технології харчових волокон, по створенню дієтичних продуктів профілактичного і лікувального характеру на основі харчових волокон. Цій тематиці присвячені дисертаційні роботи Г. В. Крусір, С.П. Решти, О.І. Данілової, С.Д. Патюкова, О.О. Антіпіної, А.В. Макаринської, М. Р. Мардар, Л.Ф. Щелкунова, Ж. В. Нікітіной, Л. А. Титомір, Т.А. Кундиловської. Створюються нові концентровані препарати харчових волокон, концентрати харчових волокон другого покоління, що включають ферментні, фосфоліпідні і інші складові, розробляються препарати із заздалегідь заданими властивостями. Кафедра стає лідером в цій області досліджень.

Визнанням значущості цих досліджень стає присудження Н. К. Черно в 2002 р. звання “Заслужений діяч науки і техніки України”.

У 2002 р. професорам М.С. Дудкіну, Н.К. Черно, Л.В. Капрельянцу і Л.Г. Віннікової за цикл наукових робіт “Наукові основи технології отримання рослинних біополімерних комплексів − харчових волокон і їх використання в лікувально-профілактичному харчуванні” була присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки.

Результати науково-дослідних робіт були узагальнені в книгах “Харчові волокна”, “Геміцелюлози”, “Нові продукти харчування”, “Їжа і екологія”, “Біокоректори процесів травлення»

Наукова діяльність кафедри розвивається в області створення наукових основ формування біополімерних комплексів з прогнозованими фізіологічними ефектами субстанцій.

З метою більш повного  відображення специфіки навчально-методичної і наукової діяльності у вересні 2008 р. кафедра органічної хімії була перейменована в кафедру харчової хімії, що призвело до реорганізації учбового процесу.

Учбовий процес на кафедрі здійснюється на високому науково − методичному рівні. Викладачі кафедри активно працюють над розвитком нових форм і методів навчання, створенням учбової і методичної літератури, авторських курсів. В учбовий процес постійно впроваджуються досягнення науково-технічного прогресу в області хімії їжі і харчових технологій.

На кафедрі захищені 7 докторських дисертацій, 40 кандидатських дисертацій, опубліковано близько 1000 наукових робіт, у тому числі 9 монографій, отримано більше 40 патентів.

Для забезпечення якісної підготовки фахівців в області хімії харчових продуктів і оптимізації навчального процесу у вересні 2015 р. до складу кафедри увійшов колектив кафедри хімії і безпеки харчових продуктів.

Кафедра хімії і безпеки харчових продуктів була створена 17 березня 2008 р. на базі кафедри загальної і неорганічної хімії і кафедри аналітичної хімії.

Історія кафедри загальної і неорганічної хімії веде свій початок з 1922 р. коли був створений технікум технології зерна і борошна. У технікумі разом з іншими хімічними дисциплінами вивчалася загальна і неорганічна хімія, а її провідним викладачем був професор К. І. Дебу.C 1926 по 1931 рр. на кафедрі працювали професори, д. х.н. Д.К. Добросердов (завідувач кафедрою), О.І. Портнов, доценти Б.С. Дмитрієв, М.Т. Козловський.

З 1937 до 1941 рр. кафедру хімії очолював  доцент, к. х. н. П. І. Гончаров.

У ці роки кафедру поповнили нові співробітники: Н. В. Славво, І.Х. Котлярникова,  І. С. Шкловській, Л. Є. Синельнікова .

В роки евакуації в м. Ташкенті із кафедри об’єднаної хімії була виділена кафедра загальної хімії,якою керували  проф.. Микола Федорович Єрмоленко, доц. Б.Г. Запрометов (1944р.). Після повернення інституту в Одесу кафедру очолив професор Едуард  Ксаверійович Лопатто.

лопатто

Професор Е.К.Лопатто – завідувач кафедри неорганічної хімії з 1945 по 1947 р.

З 1947 по 1962 рр. керував кафедрою доцент Ф.Г. Криволапов. З 1962 р. по 1975р.  кафедру очолювала  доцент В.А. Гризо, а з 1975 по 1978 р. − доцент Н. П. Булацький.

З 1979 по 1998 рр. кафедру неорганічної хімії очолював кандидат хімічних наук, доцент, а пізніше доктор технічних наук, професор, дійсний член Нью-Йоркської академії наук Олександр Наумович Софронков.

Софронков

Професор Олександр Наумович Софронков − завідувач кафедри неорганічної хімії з 1979 по 1998 рр

З 1998 по 2008 рр. кафедру неорганічної хімії очолював кандидат хімічних наук, доцент Олександр Дмитрович Андреянов.

За роки існування кафедри її співробітниками було опубліковано більше 500 наукових робіт в різних журналах, отримано більше 30 авторських свідоцтв

Кафедра аналітичної хімії. виділяється в самостійний підрозділ з об’єднаної кафедри хімії у 1952 р.

Першим завідувачем кафедри став д. х. н. професор Федір Ігнатович Трішин. Під його керівництвом на кафедрі виконуються роботи по виявленню і визначенню мікроелементів (міді, кобальту, кадмію) в кормах, комбікормах і кормових сумішах.

Тришин Ф.И.

Професор Федір Ігнатович Трішин – завідувач кафедри аналітичної хімії (1952-1962,1965 – 1967 рр)

У 1962 р. кафедру аналітичної хімії приєднують до об’єднаної кафедри хімії, а в 1965 р. кафедра аналітичної хімії знову виділяється в самостійну. Кафедрою завідує професор Ф. І. Трішин. Наукові дослідження, що проводяться під керівництвом проф. Ф. І. Трішина в цей період були спрямовані на вивчення мінерального складу зерна злакових культур півдня України і продуктів переробки зерна.

В період с1967 по 1969 рр. кафедрою завідував доцент І.П. Чернобаєв.

У зв’язку з реорганізацією двох ВНЗ ОТІ і ОТІПХП в 1969 р. була створена об’єднана кафедра аналітичної хімії, яку очолив доцент Павло Онуфрієвич  Книжко. Його наукові інтереси були пов’язані з аналізом фармацевтичних препаратів.

У період з 1973 по 1975 рр. обов’язок завідувача кафедрою аналітичної хімії виконував доцент І. І. Трасков.  Йому належить більше 200 робіт іавторських свідоцтв, зокрема, їм була розроблена і широко впроваджена в клінічну практику “Антиастматична мікстура по Траскову”. Ліцензія на цю роботу була продана в США.

З 1976 по 1978 рр. кафедру очолювала доцент І. В. Чайковська. Тематика науково-дослідницької роботи кафедри в ці роки присвячена аналізу фармацевтичних препаратів і розробці методик визначення вітамінів в харчових продуктах.

У період з 1978 по 1987 рік кафедрою завідував доцент Михайло Едуардович Корнеллі. У цей час на кафедрі велася робота з атестації стандартних зразків кольорових металів і сплавів. Кафедру було оснащено сучасними приладами та обладнанням.

З 1987 по 1995 рік кафедру очолював доктор хімічних наук, професор Юрій Львович Жеребін – фахівець в області хімії природних сполук. У цей період колектив кафедри успішно працює над вдосконаленням учбового процесу. Науково-дослідницька  робота ведеться по двох основних напрямах: аналітичні реагенти і біологічно активні речовини на основі вторинної рослинної сировини, а також розробка методик визначення головних і токсичних компонентів харчової сировини. В цей час на кафедрі підготували і захистили кандидатські дисертації співробітники і аспіранти кафедри Т.Д. Пилипенко, О.М. Железко, Т.М. Литвина, І.Г. Кушнір і С.І. Вікуль.

У період з 1995 по 1997 рр. кафедрою керувала доцент О. М. Железко.

З 1997 р. кафедрою завідує доктор хімічних наук, професор Світлана Вадимівна Бельтюкова − фахівець в області аналітичної, координаційної хімії і спектроскопії рідкоземельних елементів, спектрофотометрії, люмінесценції, член спецради при ФХІ  ім. О.В.Богатського  НАН України.

С.В. Бельтюкова − автор більше 500 наукових робіт, 60 авторських свідоцтв на винаходи і патентів України, чотирьох монографій, дві з яких “Люмінесцентний аналіз харчових продуктів” і ” Застосування твердофазної спектрометрії для визначення антиоксидантів” були видані в Німеччині.

17 березня 2008 р. кафедри неорганічної і аналітичної хімії об’єднали в кафедру хімії і безпеки харчових продуктів, яку очолила професор С. В. Бельтюкова.

Бельтюкова

Професор Світлана Вадимівна Бельтюкова − завідувач кафедри хімії і безпеки харчових продуктів

У різні роки на кафедрах загальної і неорганічної, аналітичної хімії і кафедри безпеки харчових продуктів працювали доценти І.С. Шкловський, Л. Є. Синельнікова, В.І. Орлова, А.О. Базилевський, Л. І. Короленко, В.П, Петросян, Р.Ю.Іванова, В.В.Чарський, О.Б.Гуляенко, Г.П. Сементовська, К.В.Церкасевич, О.Д. Андреянов, Н.М. Александрова, О.М. Железко, О.В.Лозанова, Э. І. Полуектова, В.І.Шамрай, В.К.Ососков, Т.Д .Пилипенко,  Л.Н.Вітульська, Г.Н. Трочинська, М.О.Жданова, В.І.Голиків, асистенти Н. В. Славво, І. Х. Котлярнікова, Г.В.Балахонкіна, С.К. Михайловіна, В.С.Яковенко, М.Д.Порчеллі, Т.П.Артеменко, І.Г.Кушнір, О.О.Базилевіч, Є.С.Лощиніна, Л.Д.Брік, Г.Ф.Прядко,  Н.С.Шеришева, Г.А.Козак, В.Ю. Долгова, Т.М. Литвина,

Науково – дослідницька робота кафедри ведеться у напрямі вивчення можливості використання лантанідних люмінесцентних зондів в аналізі харчових продуктів, а також розробці простих, надійних і високочутливих методик визначення консервантів, біологічно активних речовин, антиоксидантів, антибіотиків і інших показників якості харчових продуктів.

За останні два десятиліття колектив кафедри опублікував 340 наукових статей і методичних розробок, отримані 30 авторських свідоцтв на винаходи і патентів України.

Зважаючи на потужний професорсько-викладащький склад кафедри,  високі наукові досягнення у галузі  дослідження скдаду харчової сировини і продуктів харчування,  передовий досвід зі створення    функуціональних харчових інгредієнтів  нової генерації, дієтичних та харчових добавок, новітні розробки  методів  визначення безпечності  харчових продуктів та харчової сировини у 2018 році  кафедрі довірено підготовку  фахівців,  які навчаються за  освітньо-професійною програмою  «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» (спеціальність 181 «Харчові технології»).

З червня 2020 року – кафедру харчової хімії та експертизи очолює молодий докторант, к.т.н., доцент Капустян Антоніна Іванівна, відповідальний редактор журналу “Харчова наука і технологія”.

DC4CEF9B-FB6D-418C-B188-8D2C5030AE65 (1)

З 2020 року – Капустян Антоніна Іванівна, завідувач кафедрою харчової хімії та експертизи

Кафедра проводить навчально-методичну і наукову роботу, спрямовану на забезпечення високого рівня викладання дисциплін як хімічного так і технологічного профілю. Колектив кафедри співпрацює і розвиває творчі зв’язки із спорідненими кафедрами інших ВНЗ та установами, що здійснюють експертизу харчових продуктів та сировини,  активно займається профорієнтаційною роботою.

Кафедра харчової хімії  та експертизи – колектив однодумців, патріотів, які шанують і зберігають високі наукові принципи і традиції  її засновників − людей, які присвятили своє життя становленню і розвитку кафедри, з любов’ю і вимогливістю виховують і ростять тих, кому в майбутньому передадуть естафету.