Методичні матеріали

Ступінь вищої освіти “Бакалавр”

Дисципліна «ЗАГАЛЬНА ТА НЕОРГАНІЧНА  ХІМІЯ»

Для спеціальності 181 «Харчові технології»

Метою викладання навчальної дисципліни «Загальна та неорганічна хімія» є  на основі сучасних наукових уявлень дати студентам теоретичну і практичну базу для виконання хімічного аналізу контролю процесів харчової технології, контролю якості харчових продуктів і сільськогоспо-дарської харчової сировини, а також для подальшого засвоєння  хімічних професійно-орієнтованих дисциплін.

Навчально-методичне забезпечення:

Робоча програма  для спеціальності 181 «Харчові технології»

Силабус навчальної дисципліни для спеціальності 181 «Харчові технології»

Дисципліна «ОРГАНІЧНА ХІМІЯ»

Для спеціальностей 181 «Харчові технології» та 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Метою викладання дисципліни “Органічна хімія” є формування у студентів хімічної форми мислення та навичок, які забезпечують наукове сприймання процесів та явищ і сприяють здійсненню творчої професійної діяльності, яка направлена на наукове керування технологічним процесом у відповідності з сучасним рівнем хімічної науки та досягнень науково-технічного прогресу.

Предмет курсу «Органічна хімія» – основні питання сучасної теоретичної хімії, зокрема класифікація, номенклатура та будова органічних сполук, хімічний зв’язок в їхніх молекулах; типи реакцій в органічній хімії та їхні механізми; основні хімічні реакції органічних речовин, у тому числі сполук, що входять до складу харчової і кормової сировини, методи добування.

Навчально-методичне забезпечення:

Робоча програма навчальної дисципліни для спеціальностей 181 «Харчові технології» та 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Силабус  навчальної дисципліни для спеціальностей 181 «Харчові технології» та 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Дисципліна «АНАЛІТИЧНА ХІМІЯ»

Для спеціальностей 181 “Харчові технології” і 162 “Біотехнології та біоінженерія”

Метою викладання навчальної дисципліни «Аналітична хімія» є формування необхідних знань у студентів про основні хімічні та фізико-хімічні методианалізу для створення теоретичної і практичної бази, необхідної для виконання хімічного аналізу, контролю процесів харчових технологій, контролю якості харчових продуктів і сільськогосподарської харчової сировини, а також для подальшого засвоєння  хімічних професійно-орієнтованих дисциплін.

Навчально-методичне забезпечення:

Робоча програма навчальної дисципліни «Аналітична хімія» 181 “Харчові технології”

Робоча програма навчальної дисципліни «Аналітична хімія» 162 “Біотехнології та біоінженерія”

Силабус_дисц. Аналітична хімія_

Дисципліна “ХАРЧОВА ХІМІЯ”

Для спеціальностей 181 «Харчові технології» та 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Метою викладання навчальної дисципліни «Харчова хімія» є формування необхідних знань з позицій хімічної логіки про фактори, що забезпечують якість готової харчової продукції. Харчова хімія розглядає широке коло питань пов’язаних з хімічним складом харчової сировини, напівфабрикатів та готових харчових продуктів; перетворенням компонентів харчових систем в процесі технологічної обробки сировини та зберігання продукції; взаємодією окремих нутрієнтів між собою; вилученням певних інгредієнтів з харчової сировини у чистому вигляді та їхнього використання; впливом біологічно активних речовин на харчову цінність продуктів; харчовими добавками; шкідливими речовинами та безпечністю сировини та харчових продуктів.

Навчально-методичне забезпечення

Робоча програма для спеціальності 181 «Харчові технології»

Робоча програма для спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Силабус дисц Харчова хімія спец 181_“Харчові технології”

Силабус дисц Харчова хімія  спец  162 «Біотехнології та біоінженерія»

Для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»

Метою викладання навчальної дисципліни «Харчова хімія» є формування необхідних знань у студентів знань про основні нутрієнти в харчових продуктах, що забезпечують якість харчової продукції, сучасних наукових уявлень про харчування людини, стан якого є одним з важливіших факторів, що визнає здоров’я нації. Такі знання є необхідною умовою для набуття навичок направленого регулювання процесів, які забезпечують якісні характеристики харчових систем.

Навчально-методичне забезпечення:

Робоча програма для спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»

Силабус_для спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»

Дисципліна “ОСНОВИ ХІМІЇ ТА ФІЗІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ”

Для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність»

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи хімії та фізіологічні аспекти якості харчових продуктів» є формування необхідних знань у студентів знань про основні нутрієнти в харчових продуктах, що забезпечують якість харчової продукції, формування сучасних наукових уявлень про харчування людини, стан якого є одним з важливіших факторів, що визнає здоров’я нації. Такі знання є необхідною умовою для формування навичок направленого регулювання процесів, які забезпечують якісні характеристики харчових систем та фізіологічні аспекти харчування.

Навчально-методичне забезпечення:

Робоча програма навчальної дисципліни «Основи хімії та фізіологічні аспекти оцінки якості харчових продуктів» складена для галузі знань 07 « Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність», ступінь вищої освіти бакалавр / Розробник к.т.н., доц Решта С.П. – ОНАХТ, 2019 р.

Дисципліна “ХІМІЧНІ ТА БІОЛОГІЧНІ СЕНСОРИ”

Навчально-методичне забезпечення:

Робоча програма навчальної дисципліни «Хімічні та біологічні сенсори» складена для галузі знань для галузі знань 18 “Виробництво та технології”, спеціальності 181 “Харчові технології”; ступінь вищої освіти бакалавр // Розробники д.х.н., проф. С. В. Бельтюкова. – ОНАХТ, 2016 р.

Дисципліна “САНІТАРІЯ, ГІГІЄНА ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ”

Для спеціальності 181 «Харчові технології», ОПП «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»

Навчально-методичне забезпечення:

Робоча програма навчальної дисципліни Санітарія, гігіена харчових виробніцтв та інструментальні методи аналізу складена для галузі знань 18 “Виробництво та технології”, спеціальності 181 “Харчові технології” (освітня програма “Технологічна експертиза та безпека харчової продукції”)

Дисципліна “ХІМІЯ СМАКУ, ЗАПАХУ, КОЛЬОРУ”

Для спеціальності 181 «Харчові технології», ОПП «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»

Метою викладання навчальної дисципліни «Хімія смаку, запаху, кольору» є вивчення основних хімічних сполук, які обумовлюють колір,запах і смак харчових систем, перетворення цих речовин у технологічному процесі та при зберіганні харчових систем, встановлення їхнього взаємозв’язку з органолептичними (сенсорними) характеристиками, фізико-хімічними показниками якості та безпечності готової продукції.

Навчально-методичне забезпечення:

Робоча програма (проект) дисципліни “Хімія смаку, запаху, кольору

Силабус (проект) “Хімія смаку, запаху, кольору

Дисципліна “БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ СПОЛУКИ”

Для студентів 181 “Харчові технології” ОПП “Технологічна експертиза та безпека харчової продукції”

Метою викладання навчальної дисципліни «Біологічно активні сполуки» є забезпечення засвоєння теоретичних і практичних основ з хімії основних класів біологічно активних сполук харчових систем, принципів класифікації біологічно активних сполук, їх номенклатури, природних джерел, особливостей ключових фізико-хімічних, фізіологічно-функціональних та технологічно-функціональних властивостей, аспектів їхнього застосування, методів вилучення, якісного та кількісного аналізу біологічно активних сполук харчових систем, аналізу щодо взаємозв’язку між складом, будовою і властивостями біологічно активних сполук, вміння застосовувати знання на практиці, розвивати творче мислення, використовувати досягнення науки у практичній роботі; самостійно працювати зі спеціалізованою літературою.

Навчально-методичне забезпечення:

Робоча програма (проект) дисципліни “Біологічно активні сполуки”

Силабус дисципліни “Біологічно активні сполуки”

Дисципліна «СЕРТИФІКАЦІЯ, МЕТРОЛОГІЯ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЯ»

Робоча програма

Силабус

Для спеціальності 181 «Харчові технології», ОПП “Технологічна експертиза та безпека харчової продукції”

Метою викладання дисципліни є ознайомлення студентів з:

 – нормативно-правовими і методологічними основами метрологічного вимірювання: засобами і методами вимірювань, забезпеченням єдності вимірювань, з видами еталонів, калібруванням і повіркою засобів вимірювання, сертифікацією та ліцензуванням;

 – системою екологічних стандартів з охорони природи і якості об’єктів природного середовища; системою стандартів з методів і методик визначення забруднюючих речовин довкілля; системою стандартів з екологічної сертифікації;

 – органами метрології і стандартизації та організацією робіт з метрології, стандартизації і сертифікації; державною системою сертифікації і практикою сертифікації в Україні.

Дисципліна «ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ ПРИДАТНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ»

Для спеціальності 181 «Харчові технології», ОПП “Технологічна експертиза та безпека харчової продукції”

Метою викладання дисципліни є одержання знань щодо якості та безпечності харчових продуктів, набуття навичок щодо застосування основних методів контролю якості та безпечності харчових продуктів. Вивчення завдань, функцій та організації контролю якості харчових продуктів на підприємствах харчової та переробної промисловості; основних положень міжнародних та вітчизняних нормативних документів стосовно якості та безпечності харчових продуктів; критеріїв оцінки якості та безпечності харчових продуктів;

Дисципліна ПРОЄКТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ

Для спеціальності 181 «Харчові технології», ОПП «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»

Дисципліна  «Проектування  підприємств  харчової галузі»  є  обов’язковою дисципліною професійного циклу. Мета  викладання дисципліни  –  ознайомлення здобувачів вищої освіти з принципами  проектування  підприємств  харчової галузі;  набуття необхідних знань, вмінь і навичок для підготовки їх до наступної професійної діяльності;  виконання  курсових  та  дипломного  проєктів,  а  також  вирішення проектних виробничих ситуацій на підприємствах харчової галузі на сучасному науково-технічному рівні.

Робоча програма (проект) з дисципліни «Проектування  підприємств  харчової галузі»

Силабус  (проект) навчальної дисципліни для спеціальності 181 «Харчові технології», ОПП “Технологічна експертиза та безпека харчової продукції”)

Дисципліна «ТЕХНОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ВИРОБНИЦТВА ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ»

Для спеціальності 181 «Харчові технології», ОПП «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»

Мета викладання навчальної дисципліни «Технологічна експертиза виробництва харчової продукції»єнабуттяздобувачами знань і практичних навичок з порядку і особливостей проведення професійноїекспертної оцінкитехнологічного процесу виробництва харчової продукції як ефективного інструменту оптимізації харчового виробництва, що сприятиме поліпшенню якості та безпечності харчової продукції, збільшенню її конкурентоспроможності на ринку.

Навчально-методичне забезпечення:

Робоча програма (проект) з дисципліни«Технологічна експертиза виробництва харчової продукції»

Силабус (проект) з дисципліни«Технологічна експертиза виробництва харчової продукції»

Дисципліна “ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ”

  • Робоча програма  навчальної дисципліни “Основи наукових досліджень” складена для галузі знань 18 “Виробництво та технології”, спеціальності 181 “Харчові технології” (освітня програма “Технологічна експертиза та безпека харчової продукції”); ступінь вищої освіти бакалавр // Розробники к.т.н., доц Решта С.П.; к.т.н., доц. Шарахматова Т.Є – ОНАХТ, 2018 р.

Дисципліна “МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ”

  • Навчальна програма обов’язкової навчальної дисципліни «Методи контролю якості продукції» складена для галузі знань 18 “Виробництво та технології”, спеціальності 181 “Харчові технології” (освітньо-професійна програма “Технологічна експертиза та безпека харчової продукції”); ступінь вищої освіти бакалавр // Розробник д.х.н., проф. С. В. Бельтюкова. – ОНАХТ, 2019 р.
  • Робоча програма навчальної дисципліни «Методи контролю якості продукції» складена для галузі знань 18 “Виробництво та технології”, спеціальності 181 “Харчові технології” (освітньо-професійна програма “Технологічна експертиза та безпека харчової продукції”); ступінь вищої освіти бакалавр // Розробник д.х.н., проф. С. В. Бельтюкова. – ОНАХТ, 2019 р.

Дисципліна “ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА МЕТОДИ ВИЯВЛЕННЯ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ”

Для спеціальності 181 «Харчові технології», ОПП “Технологічна експертизи та безпека харчової продукції”

Дисципліна «Ідентифікація і методи виявлення фальсифікації харчової продукції» надає здобувачам вищої освіти теоретичні та практичні знання щодо основних понять, призначення і видів ідентифікації харчової продукції; нормативно-правової бази, ідентифікаційних ознак, правил проведення ідентифікації харчової продукції;  видів і способів фальсифікації окремих груп харчових продуктів, а також методів виявлення фальсифікації як технологічної, так і передреалізаційної.

Мета дисципліни: формування теоретичних знань, практичного уміння і навичок в проведенні ідентифікації, способів та виявленні фальсифікації харчової продукції.

Навчально-методичне забезпечення:

Робоча програма навчальної дисципліни для спеціальності 181 «Харчові технології», ОПП “Технологічна експертиза та безпека харчової продукції”)

Силабус  навчальної дисципліни для спеціальності 181 «Харчові технології», ОПП “Технологічна експертиза та безпека харчової продукції”)

Дисципліна «НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА»

Для спеціальності 181 «Харчові технології», ОПП “Технологічна експертизи та безпека харчової продукції”

Метою викладання навчальної дисципліни є розвинути наукове мислення студентів і дати змогу зробити самостійне дослідження з проблеми, що повстала перед студентом, оволодіння методологією і методами наукового дослідження, розвиток ініціативи, здатності застосовувати теоретичні знання у своїй практичній роботі.

Практична підготовка 

181_ОПП ТЕтаБХП_Наскрізна програма_Бакалаври

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА БАКАЛАВРА

Підготовка та захист випускних кваліфікаційних робіт – важливий фактор завершення теоретичної та практичної підготовки майбутніх фахівців, розширення їх світогляду, формування навичок досліджень, професійної компетентності; є заключним етапом засвоєння студентами освітньо-професійних програм відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів підготовки фахівців у вищих навчальних закладах.

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних робіт [Електронний ресурс] : для студентів спец. 181 “Харчові технології”, галузі знань 18 “Виробництво та технології”, ступеня вищої освіти бакалавр за освіт.-проф. програмою “Технологічна експертиза та безпека харчової продукції” ден. і заоч. форми навчання / К. І. Науменко, А. І. Капустян, Л. С. Гураль ; відп. за вип. А. І. Капустян ; Каф. харчової хімії та експертизи. — Одеса : ОНАХТ, 2021. — Електрон. текст. дані.: 44 с.

Методичка ДП бакалавр 

Ступеня вищої освіти «Магістр»

Дисципліна “ЕКСПЕРТИЗА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ”

Для спеціальності 181 Харчові технології; ОПП «Технологічна експертиза та безпека харчових продуктів»

Метою викладання навчальної дисципліни «Експертиза харчових продуктів» є формування необхідних знань у студентів про основні хімічні та фізико-хімічні методи експертизи харчових продуктів; контроль процесів харчових технологій, контроль якості і безпеки харчових продуктів і харчової сировини. Знання цієї дисципліни повинні забезпечити високу компетентність спеціалістів, надати вміння реалізовувати знання та навички при експертизі продуктів харчування та їхньої безпеки для здоров’я споживачів в умовах зберігання, транспортування та реалізації харчової продукції.

Навчально-методичне забезпечення:

Робоча програма навчальної дисципліни «Експертиза харчових продуктів»

Силабус навчальної дисципліни «Експертиза харчових продуктів»

Дисципліна  “АКРЕДИТАЦІЯ ВИПРОБУВАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ ТА СЕРТИФІКАЦІЙНІ ВИПРОБУВАННЯ”

Для спеціальності 181 «Харчові технології», ОПП “Технологічна експертизи та безпека харчової продукції”

Метою викладання навчальної дисципліни «Акредитація випробувальних лабораторій та сертифікаційні випробування» є поглиблення знань про спеціалізовану систему всесвітньої стандартизації, визначення вимог до управління випробувальними лабораторіями, керування документацією; основні правила організації, напрями діяльності, вимоги до сертифікації продукції.

Дисципліна націлена на підготовку магістрантів до:

  • науково-дослідної та виробничої роботи в області підтвердження відповідності, пов’язаної з акредитацією лабораторій;
  • рішенням науково-дослідних і прикладних задач, що виникають при підготовці лабораторій до акредитації або розширенню області акредитації,
  • робота з необхідною технічною та нормативною документацією при вирішенні поставлених завдань

Навчально-методичне забезпечення:

Робоча програма (проект) навчальної дисципліни “Акредитація випробувальних лабораторій та сертифікація випробування

Силабус (проект) навчальної дисципліни “Акредитація випробувальних лабораторій та сертифікаційні випробування

Дисципліна  “ХІМІЧНИЙ СКЛАД ХАРЧОВОЇ СИРОВИНИ ТА ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ”

Для спеціальності 181 «Харчові технології», ОПП “Технологічна експертизи та безпека харчової продукції”

Метою викладання навчальної дисципліни «Хімічний склад харчової сировини та продуктів харчування» є поглиблення знань про основні компоненти та склад харчової сировини та продуктів харчування, формування аналітичного підходу до хімії харових продуктів, визначення властивостей, що обумовлюють характеристики безпечних для здоров’я і високоякісних харчових продуктів; визначення хімічних і біохімічних реакцій, що впливають на погіршення якості та корисні харчового продукту для здоров’я; застосування отриманої інформації при проведенні технологічної експертизи виробництва харчових продуктів.

Навчально-методичне забезпечення:

Робоча програма (проетк)  навчальної дисципліни “Хімічний склад харчової сировини та продуктів харчування”

  • Конспект лекцій з дисципліни “Хімічний склад харчової сировини та продуктів харчування” [Електронний ресурс] : для студентів спец. 181 “Харчові технології” для галузі знань 18 “Виробництво та технології”. Ступінь вищ. освіти магістр. Освіт.-проф. програма “Технологічна експертиза та безпека харчової продукції” ден. та заоч. форм навчання / Н.К. Черно ; відп. за вип. А.І. Капустян; Каф. харчової хімії та експертизи. — Одеса : ОНАХТ, 2021.

 

Дисципліна «МЕТОДИКА ВИКЛАДЕННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ»

Для спеціальності 181 «Харчові технології», ОПП “Технологічна експертизи та безпека харчової продукції”

Метою викладання навчальної дисципліни «Методика викладення у закладах вищої освіти» є підготовка магістрантів, що володіють достатнім обсягом теоретичних знань, практичних умінь і навичок для організації навчально-виховного процесу у вищій школі, впровадження  у навчальний процес сучасних форм і методів навчання, інноваційних освітніх технологій.

Дисципліна «НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА»

Для спеціальності 181 «Харчові технології», ОПП “Технологічна експертизи та безпека харчової продукції”

Метою викладання навчальної дисципліни «Науково-дослідна роботи» є ознайомлення студентів з особливістю наукових знань, з методами проведення наукових досліджень і основними прийомами вирішення науково-технічних завдань; озброєння студентів елементами методики наукових досліджень, що сприятиме розвитку їхнього творчого мислення, оптимальній організації розумової діяльності.

Навчально-методичне забезпечення:

Робоча програма навчальної дисципліни «Науково-дослідна робота»

Дисципліна “МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСДІДЖЕНЬ”

Для спеціальності 181 «Харчові технології», ОПП «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»

Метою викладання навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» є ознайомлення студентів з методами наукових досліджень і їх використання при вирішенні науково-дослідних завдань, пов’язаних з технологічною експертизою, системами контролю й управління якістю і безпечністю харчової продукції.

Навчально-методичне забезпечення:

Робоча програма дисципліни “Методологія наукових досліджень

Cилабус дисципліни “Методологія наукових досліджень”_

Практична підготовка

181_ОПП ТЕтаБХП_Наскрізна програма_Магістри

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА МАГІСТРА

Методичка ДП магистр